Jelena :)
Zdravo, zovem se Jelena. :) Ovo je moj drugi blog, prvi sam obrisala jer se nešto pokvarilo. :$ Živim u Zaječaru<3. Navijam za Chelseu, treniram rukomet, slušam uglavnom srpsku muziku i tako :)
Moj link fejsa: www.facebook.com/jecikajocika10
Home Theme
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter